1. tel:13260006666
 2. add: 东厦路68号新厦花园
 1. tel:17775792240
 2. add: 广东省汕头市龙湖区韩江路19号怡景大厦
 1. tel:19997977485
 2. add:  广东省汕头市金平区月浦街道
 1. tel:18972391636
 2. add: 广东省汕头市龙湖区嵩山路珠池大厦
 1. tel:15575757438
 2. add: 广东省汕头市龙湖区金砂东路丰泽大厦

 1. tel:18972391636
 2. add: 汕头市龙湖区长江路15号信宝大厦
 1. tel:15364257449
 2. add: 汕头市金平区东厦路88号东厦大楼
 1. tel:18611636742
 2. add: 汕头市金平区东厦路88号东厦大楼
 1. tel:微信:X66H11
 2. add: 汕头市金平区中山路130号协华大厦